LATIHANFIZIK KERTAS 2 BAHAGIAN B (20 MARKAH)

9
(a) Diagram 6.1 shows a crush test of a car which moves at low speed.
Rajah 6.1 menunjukkan ujian hentaman bagi sebuah kereta yang bergerak dengan  kelajuan  perlahan. 

Diagram 6.2 shows the test is carried out with the identical car at high speed.
Rajah 6.2 menunjukkan ujian itu dijalankan pada kereta itu dengan kelajuan tinggi
    
                                      Diagram 6.1                                           Diagram 6.2

(i)  What is the meaning of speed?
      Apakah maksud laju?    [1 markah]                                              
                                                                                                                                
(ii)  Compare the direction and the magnitude of forces that act on the car and tree
       in Diagram 6.1.
Compare the magnitude of force between Diagram 6.1 and Diagram 6.2  which act on the car and tree.
Relate the magnitude of forces with the speed of the car to  make a deduction on the relationship  between the force and a relevant physics  concept
    .
Bandingkan arah dan magnitud data yang bertindak pada kereta dan pokok dalam Rajah 6.1.
Bandingkan magnitud daya-daya yang bertindak pada kereta dan pokok  antara Rajah 6.1 dan Rajah 6.2.
Hubungkait arah dan magnitud daya yang bertindak pada kereta dan pokok untuk  menyimpulkan satu konsep fizik yang sesuai.
                                                                                                                         [5 marks]

(b)  A boy throws a ball upwards and then catches the ball when it’s goes down.
 Seorang budak melambung sebiji bola tegak ke atas dan kemudian menangkap  bola itu   semula apabila ianya turun ke bawah.

Describe and explain the motion of the ball as it goes up and down.
 Hurai dan terangkan pergerakan bola itu ketika bergerak ke atas dan ke bawah.
                                                                                                                                    [4 marks]
 (c)  You are a participant for a water rocket competition.
 Anda adalah seorang peserta dalam suatu pertandingan roket air.

Explain how you will design a water rocket from a water bottle. The water rocket must be
able to fly at a far distance. Draw a diagram of your water rocket design and in your
explanation emphasis on the following aspects;

Terangkan bagaimana anda mereka bentuk sebuah roket air daripada sebuah botol air.
Roket air dikehendaki boleh terbang melalui jarak ufuk yang jauh. Lukiskan gambar rajah yang menunjukkan reka bentuk anda,  dan dalam penerangan berikan penekanan bagi aspek-aspek berikut:
(i)  material for container
     bahan bekas,
(ii)  volume of water in container
       isipadu air di dalam bekas,
(iii)  launching angle stable
       sudut pelancaran,
(iv)  rocket stability
       kestabilan roket.                                                                     [10 marks]

CONTOH JAWAPAN:
(a)(i) Laju ialah kadar perubahan jarak (1)

(ii) - Daya yang bertindak pada kereta dan pokok dalam Rajah 6.1 mempunyai magnitud yang sama tetapi arah yang berlainan  (1)
- Magnitud daya yang bertindak pada kereta dan pokok dalam Rajah 6.2 lebih besar daripada Rajah 6.1 (1)
- Arah daya yang bertindak pada objek-objek yang berlanggaran adalah berlawanan antara satu sama lain tetapi magnitudnya adalah sama. (1) 
- Semakin besar magnitud daya yang bertindak bermakna semakin tinggi pecutan kereta itu. (1)

(b) Apabila bola dilambung tegak ke atas
- Tenaga kinetik berkurang tetapi tenaga keupayaan bertambah dan mencapai maksima pada kedudukan bola paling tinggi sebelum jatuh. (1)
- menyebabkan halaju bola berkurang dan mengalami nyahpecutan. (1)

Apabila bola turun
- Tenaga keupayaan berkurang tetapi tenaga kinetik bertambah  (1)
- menyebabkan halaju bola bertambah dan mengalami pecutan. (1)


(c) 


                                                                                                                                            (2)
Aspek yang sesuai
Sebab
Bahan bekas - daripada plastik (1)
Ringan     (1)
Isipadu air di dalam bekas - satu pertiga daripada isipadu bekas   (1)
Ada lebih ruang untuk udara termampat     (1)
Sudut pelancaran  - 450          (1)
Menghasilkan jarak lebih jauh // projektil    (1)
Kestabilan roket – mempunyai sayap     (1)
Boleh meluncur dengan tegak / tinggi    (1)
       


No comments:

Post a Comment